Thông tin cổ đông
ĐHĐCĐ Công ty DanaCity đã thông qua nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ (ngày 19/10/2012) theo kết quả tại Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ (ngày 19/08/2012).
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được công bố cho toàn thể cổ đông sau khi tổng hợp.
Báo cáo tài chính 2015 được Công ty công bố tạo niềm tin cho các cổ đông.

Hot Keywords: Cửa nhôm, Tấm Danpla, Cua nhom cau cach nhiet, Nep van san, Bat Hiflex, Mica, Giay dan kinh Octki, Smartdoor